Refusjon av behandlingsutgifter

Personar og forsikringsselskap som skal klage på vedtak om refusjon av behandlingsutgifter, må sende klagen til Helfo.

Fire forskjellige typer medisiner, kapsler og tabletter. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Medlem av folketrygda kan få heil eller delvis kompensasjon for nødvendige utgifter til helsetenester. Helfo fattar vedtak etter folketrygdlova kapittel 5 på områda:

  • legemiddel
  • tannbehandling
  • frikort
  • bidrag til spesielle formål
  • behandling i utlandet

Klagesakene gjeld heilt eller delvis avslag på refusjon av utgifter.

Dersom du lurer på kva som skal til for å få helsestønad, finn du informasjon om dette på helsenorge.no.

Skal du klage på eit vedtak?

Klager på vedtak om avslag på refusjon av behandlingsutgifter til pasientar må sendast til Helfo innan 6 veker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive kva vedtak du klagar på, kva du er ueinig i og kvifor.

Helfo går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal gjerast om eller oppretthaldast. Dersom vedtaket blir oppretthalde, sender dei klagesaka til oss for ei ny juridisk vurdering.

Helfo

Korleis behandlar me klagesaka?

Saksbehandlinga av klager som gjeld refusjon av behandlingsutgifter til pasientar

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring