Refusjon av behandlingsutgifter

Vi behandler klager på vedtak om refusjon av behandlingsutgifter.


Klagesakene gjelder avslag på refusjon av behandlingsutgifter. Utgiftene er for eksempel: 

  • legemidler
  • tannbehandling
  • frikort
  • bidrag til spesielle formål
  • behandling i utlandet

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helfo. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen. Det er alltid minst to personer som vurderer saken. Klagesaken vurderes ved behov av medisinsk sakkyndig som farmasøyt, lege eller tannlege.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender det også til Helfo. Det er Helfo som følger opp vedtaket og refunderer utgiftene dersom du får medhold.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Når du har fått et vedtak fra oss

Får du helt eller delvis avslag kan du i de fleste saker anke vedtaket til Trygderetten. Fristen for å anke er seks uker etter mottatt vedtak.

Følgende saker kan ikke ankes til Trygderetten:

  • Vedtak om bidrag til spesielle formål etter folketrygdloven § 5-22 med tilhørende forskrifter.
  • Vedtak om stønad til helsetjenester i et annet EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a og tilhørende forskrift, når saken gjelder stønad til annen helsehjelp enn den som det i Norge ytes stønad til etter folketrygdloven § 5-4 til 5-12, § 5-14 og § 5-25. Dette betyr at blant annet vedtak etter folketrygdloven § 5-24a som gjelder spesialisthelsetjenester ikke kan ankes til Trygderetten.

Disse vedtakene kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring