Behandling i utlandet

Pasientar som skal klaga på vedtak om behandling i utlandet, må senda klagen til det regionale helseføretaket som fatta vedtaket.

En pasient hviler armen på en sykeseng. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Dersom du er pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta, kan du ha rett til å få dekka utgifter til behandling i utlandet. Vilkåra er at det ikkje finst tilbod i Noreg eller at helsehjelpa i utlandet er dokumentert meir verknadsfull enn helsehjelpa som blir tilbode i Noreg. Utgifter til eksperimentell eller utprøvande behandling blir som hovudregel ikkje dekt.

Skal du klaga på eit vedtak?

Dersom du har fått avslag på søknaden om å få dekt utgifter til behandling i utlandet og du vil klaga på dette vedtaket, må du senda klagen til det regionale helseføretaket som fatta vedtaket, innan 4 veker etter at du mottok det. I klagen må du skriva kva vedtak du klagar på, kva du er ueinig i og kvifor.

Det regionale helseføretaket går gjennom klagen din og vurderar om vedtaket skal omgjerast eller oppretthaldast. Dersom vedtaket blir oppretthalde, sender dei klagesaka til oss.

Regionale helseføretak

Korleis behandlar me klagesaka?

Saksbehandlinga av klager som gjeld behandling i utlandet

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring