Reise- og flytteutgifter for LIS1-stilling og fysioterapiturnus

Vi behandler klager på vedtak om reise- og flytteutgifter for LIS1-stilling og fysioterapiturnus.


Leger i del 1 av spesialistutdanningen og fysioterapeuter i turnus kan få dekket reise- og flytteutgifter i forbindelse med tiltredelse av LIS1-stillinger/turnus i helseforetak, private opptreningsinstitusjon eller kommunehelsetjenesten.

Klagesakene gjelder avslag på dekning av reise- og flytteutgifter.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helsedirektoratet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet. 

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender også vedtaket til Helsedirektoratet. 

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring