Pasientskadeerstatning

Pasientskadeordningen er en økonomisk erstatning fra staten til pasienter som har et tap på over 10 000 kroner på grunn av en skade etter svikt ved helsehjelp. Pasientskadenemnda behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning. Vi er sekretariat for nemnda.


Hovedregelen for å få erstatning ved pasientskade, er at det har vært svikt ved helsehjelpen og at skaden har ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner. Både skaden og tapet må skyldes svikten. Det kan være svikt hvis helsehjelpen du fikk ikke var i samsvar med vanlig god medisinsk praksis. Det er ikke nok at resultatet ikke ble som du ønsket. Skaden må heller ikke være for gammel.

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på krav om erstatning etter svikt i behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging.

Skal du klage på et vedtak?

Informasjon om forventet behandlingstid hos oss

Når vi har mottatt saken din fra NPE, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid ved mottak. Forventet saksbehandlingstid er fra vi mottar klagesaken til vi tror at den er ferdigbehandlet.

Forventet saksbehandlingstid i klagesaker vi mottar nå er 10 måneder i klagesaker som gjelder avslag på erstatning (erstatningsansvar) og 20 måneder i klagesaker som gjelder utmåling (erstatningsbeløp). 

Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet og klagetema. Det kan ta kortere eller lengre tid å behandle akkurat din sak. Vi behandler saken din så raskt som mulig!

Saksbehandlingen hos oss

Våre saksbehandlere som jobber med pasientskadesaker er sekretariatet til Pasientskadenemnda. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger dersom det er nødvendig. Saksbehandlingen er skriftlig.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Vi vurderer all informasjon og alt du har skrevet i klagen. Det er alltid minst to personer som vurderer saken. Hvis vi innhenter en skriftlig vurdering fra medisinsk sakkyndig, blir denne sendt til deg eller den som bistår deg. Du får da mulighet til å kommentere den medisinske vurderingen.

Når klagesaken er ferdig utredet, skriver saksbehandler en innstilling (forslag til vedtak) og legger saken fram for nemnda. Det er nemnda som fatter vedtaket. I enkelte saker kan vi fatte vedtak etter delegert myndighet.

Nemndmedlemmene mottar saken i god tid før møtet og kjenner den godt. Avhengig av sakenes kompleksitet, behandler nemnda sakene i nemndmøter med tre eller fem medlemmer. I trenemnd er nemnda satt sammen av jurist, lege og brukerrepresentant. I femnemnd er det to jurister, to leger og en brukerrepresentant.

Hvorfor tar det lang tid å behandle en pasientskadesak?

Det er både individuelle og generelle forhold som påvirker den totale saksbehandlingstiden i klagesaker som gjelder pasientskadeerstatning:

  • Saker som gjelder erstatningsbeløpet har lengre saksbehandlingstid enn saker som gjelder erstatningsansvaret. Det betyr at hvis du allerede har fått utbetalt en erstatning fra NPE, men klager på erstatningens størrelse, må du regne med å vente lengre på et vedtak enn hvis du klager på avslag på erstatning.
  • Saker der vi må innhente ytterligere opplysninger tar vanligvis lengre tid å behandle.
  • Særlig omfattende saker, for eksempel saker som gjelder sjeldne eller komplekse medisinske spørsmål, vil normalt ta lengre tid å behandle.

Vi oppdaterer jevnlig hva forventet saksbehandlingstid er i nye saker.

Når nemnda har fattet vedtak

Pasientskadenemnda har flere møter i måneden, med unntak av i juli. Når nemnda har fattet vedtak i saken din, sender vi det til deg eller din representant. 

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Hvis Pasientskadenemnda omgjør vedtaket til NPE, sender vi saken din tilbake dit. Det er NPE som beregner erstatningen eller utbetaler en eventuell tilleggserstatning. 

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Pasientskadenemnda er endelige og kan ikke påklages videre. Får du helt eller delvis avslag, kan du bringe saken inn for domstolene for rettslig overprøving. Søksmålsfristen er 6 måneder fra du får vedtaket.

Webinar: Hvordan jobber vi med pasientskadesakene?

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring