Forhåndsgodkjenning av kurs i petroleumsvirksomhet til havs

Vi behandler klager på vedtak om forhåndsgodkjenning av kurs i petroleumsvirksomhet til havs.


Det er strenge kompetansekrav for å få godkjenning som petroleumslege og dykkerlege.

Klagesakene gjelder avslag på forhåndsgodkjenning av kurs.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helsedirektoratet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender det også til Helsedirektoratet. 

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring