Administrative reaksjoner

Statens helsepersonellnemnd er klageorgan for vedtak om administrative reaksjoner. Vi er sekretariat for nemnda.

En lege holder i endene på et stetoskop som henger rundt halsen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene om administrative reaksjoner gjelder for eksempel:

  • advarsel
  • tilbakekall og suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning
  • begrensning av autorisasjon
  • tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Statens helsetilsyn. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din hos oss går gjennom den og forbereder den for Statens helsepersonellnemnd. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken.

Når nemnda har fattet vedtak

Statens helsepersonellnemnd har vanligvis møte én gang i måneden, med unntak av i juli. Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant. 

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd er endelige og kan ikke påklages videre. Nemndas vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern