Sakshandsamingstid

Tabellane under syner gjennomsnittleg sakshandsamingstid for avslutta saker. Sakshandsamingstida blir rekna frå mottak til vedtak.

Oversikt over sannsynleg sakshandsamingstid på nye saker 

Pasientskadenemnda

Sakshandsamingstid for Pasientskadenemnda
År Gjennomsnittleg handsamingstid
2023
13,8 månader
2022 19,2 månader
2021 21,6 månader*
2020 19 månader
2019 21 månader
2018 23 månader
2017 20,5 månader
2016 17,5 månader

* Sakshandsamingstida på avslutta pasientskadesaker auka fordi vi handsama fleire eldre klagesaker.

Klagesaker frå Helfo

Sakshandsamingstid for klagesaker frå Helfo*
År Gjennomsnittleg handsamingstid
2023
11,8 månader
2022 13,9 månader
2021 14,7 månader
2020 15 månader
2019 15 månader
2018 11 månader
2017 7 månader

* Nasjonalt klageorgan for helsetenesta overtok klagesakene frå Helfo 1. januar 2017.

Statens helsepersonellnemnd

Sakshandsamingstid for Statens helsepersonellnemnd
År Gjennomsnittleg handsamingstid
2023
12,5 månader
2022 13,8 månader*
2021 12,1 månader**
2020 8 månader
2019 9 månader
2018 11 månader
2017 9 månader
2016 8,5 månader

​* Sakshandsamingstida på avslutta klagesaker har auka på grunn av få ressursar i sekretariatet.
** Sakshandsamingstida på avslutta klagesaker blei påverka av at vi venta på ei rettsleg avklaring i ELTE-sakene.

Klagenemnda for behandling i utlandet

Sakshandsamingstid for Klagenemnda for behandling i utlandet
År Gjennomsnittleg handsamingstid 
2023
2,9 månader
2022 2,7 månader
2021 2,8 månader
2020 3 månader
2019 3 månader
2018 4 månader
2017 4,5 månader
2016 4 månader

Klagenemnda for behandling i utlandet blei lagt ned 1. januar 2024.

Apotekklagenemnda

Sakshandsamingstid for Apotekklagenemnda
År Gjennomsnittlig behandlingstid 
2023
7 månader
2022 8,3 månader
2021 7,5 månader
2020 ingen klagesaker
2019 ingen klagesaker
2018 ingen klagesaker
2017 ingen klagesaker
2016  

Andre klagesaker

Sakshandsamingstid for andre klagesaker
År Gjennomsnittleg handsamingstid 
2023
3,1 månader
2022 3,9 månader
2021 3,4 månader
2020 5 månader
2019 8 månader
2018 7 månader
2017 9 månader

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Sakshandsamingstid for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
År Gjennomsnittleg handsamingstid 
Fyrste halvår 2020 2 månader
2019 3 månader
2018 3 månader
2017 2,5 månader
2016 3 månader

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda blei lagt ned 1. juli 2020.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring