Vårt viktigste mål er å redusere saksbehandlingstiden

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har dessverre fortsatt for lang saksbehandlingstid i pasientskadesaker. Vi jobber med flere tiltak for å redusere den.

Tre personer står foran en tavle. Foto: Cecilie Bannow.

Riksrevisjonen gjennomførte en forvaltningsrevisjon av saksbehandlingstiden på pasientskadeområdet i 2019. Den endelige rapporten til Stortinget ble offentliggjort 3. november i år.

Hva er pasientskadeordningen?

Pasientskadeordningen og Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet i 1988. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

Får du helt eller delvis avslag hos NPE, kan du klage på vedtaket. Klagen sender du til NPE, som vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis NPE opprettholder vedtaket sitt, sender de klagesaken til Pasientskadenemnda.

Pasientskadenemnda ble opprettet i 2003, da den nye pasientskadeloven trådte i kraft. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har siden 1. januar 2016 vært sekretariatet til Pasientskadenemnda. Vi utreder og forbereder klagesaker for nemnda eller fatter vedtak etter delegert myndighet. 

Det er NPE som utbetaler erstatning i pasientskadesakene, også når Pasientskadenemnda har fattet vedtak i saken. I 2019 utbetalte NPE 1074 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling. Like etter årsskiftet 2019/2020 passerte NPE 100 000 mottatte saker siden pasientskadeordningen startet. Over 28 000 pasienter og pårørende er i denne perioden tilkjent erstatning med i alt 15 milliarder kroner.

Riksrevisjonen: – Det er fortsatt for lang saksbehandlingstid for pasientskadesaker

Riksrevisjonen kritiserer både NPE og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i rapporten Riksrevisjonens undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid på pasientskadeområdet. Kritikken går blant annet ut på at det fortsatt er for lang saksbehandlingstid og at saksbehandlingen i liten grad er tilpasset sakens kompleksitet og størrelse på erstatningen.

Riksrevisjonen påpeker at vi har et høyt antall ubehandlede saker, som fører til lang saksbehandlingstid. De viser til at det har vært noen forbedringer på saksbehandlingstiden vår det siste året.

Det er ikke noe i undersøkelsen som tyder på at kvaliteten på saksbehandlingen faller eller er for dårlig.

Å redusere saksbehandlingstiden er vårt viktigste mål

Vi er enig i at vår saksbehandlingstid har vært, og er, for lang i pasientskadesaker. Å redusere saksbehandlingstiden har lenge vært vårt viktigste mål, også før Riksrevisjonens rapport.

Det tar dessverre tid å bygge ned restansen vår. Restansen på pasientskadeområdet vokste i forbindelse med fusjonen, omstillingen og flyttingen fra Oslo til Bergen. I realiteten var det oppbygging av en helt ny offentlig virksomhet i Bergen, siden kun tre av 97 ansatte valgte å flytte.

Vi har jevnlig rekruttert flere saksbehandlere og er nå ca. 150 ansatte i Bergen. I høst begynte 15 nye saksbehandlere som kun skal jobbe med pasientskadesaker.

Vi er veldig glade for at budsjettet vårt for 2021 er økt. Dette gjør at vi kan ta ytterligere grep for å få ned saksbehandlingstiden vår. Vi kommer derfor til å styrke bemanningen med 15 saksbehandlere til på nyåret.

Vi vil redusere saksbehandlingstiden for hele pasientskadeordningen

Vi har iverksatt flere effektiviseringstiltak for å redusere saksbehandlingstiden på pasientskadeområdet, for eksempel:

  • Vi prioriterer de eldste sakene.
  • Vi jobber med saksflyten internt for å øke effektiviteten, og vurderer hvilke sakstyper som egner seg for raskere klagesaksbehandling.
  • Vi ser på om ressursbruken vår er tilpasset kompleksiteten i sakene. Hvis vi utreder en sak for grundig, vil det gå utover den totale saksbehandlingstiden.
  • Vi har god dialog med Pasientskadenemnda om viktigheten å få avgjort flere saker, og å utvide delegasjonsfullmakten.
  • Vi forenkler malene våre og jobber videre med klarspråk, slik at vedtakene er bedre tilpasset mottakerne.
  • Vi samarbeider med NPE for å se på den helhetlige sakflyten mellom NPE og oss, for å forbedre den og gi brukerne en bedre opplevelse.

Tiltakene får stor betydning for hvor raskt vi klarer å redusere saksbehandlingstiden i tiden framover. Målet er å redusere saksbehandlingstiden totalt, fra NPE mottar skademelding og til eventuell klagesak hos oss er avsluttet – uten at det går på bekostning av kvaliteten. Dette vil føre til en bedre brukeropplevelse og være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring