Høring: Endringer i førerkortforskriften

Høringen gjelder forslag til endring av førerkortforskriftens vedlegg 1 om helse.

Bildet er tatt fra baksetet i en bil. En person sitter i førersetet og kjører bilen. Foto: Mostphotos.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er klageinstans i saker når en person ikke oppfyller fastsatte helsekrav etter vedlegg 1 i forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften), FOR-2004-01-19-298, og søker om dispensasjon fra helsekravene etter førerkortforskriften vedlegg 1 §§ 7 og 45. Vårt hjemmelsgrunnlag står i førerkortforskriften § 14-1.

Vi støtter forslaget til endringene i førerkortforskriftens vedlegg 1 slik bestemmelsene står i høringsnotatet.

Her kan du lese vår vurdering av endringsforslaget

Bakgrunn for høringen

Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til endringer i førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav. Forslaget sendes av formelle årsaker på høring av Statens vegvesen. Endringene gjelder i hovedsak bestemmelser knyttet til diabetes og epilepsi/epilepsilignende anfall.

Høringen gjelder også endringer i trafikkopplæringsforskriften. Myndighetsområdet vårt er begrenset til klagesaksbehandling av dispensasjonssøknader på førerkort for motorvogn. Foreslåtte endringer i trafikkopplæringsforskriften faller derfor utenfor vårt myndighetsområde.

Høring: Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring