Dette er rollen til medisinsk sakkyndige i klager på pasientskadeerstatning

Lurer du på hva en sakkyndig er, og hva en sakkyndig gjør i pasientskadesaker?

 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariatet til Pasientskadenemnda. Vi utreder klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning for nemnda.

Pasientskadeerstatning er en økonomisk erstatning fra staten til personer som har fått en skade på grunn av svikt ved helsehjelp i offentlig og/eller privat helsetjeneste, og som har hatt et økonomisk tap på minst 10 000 kroner som følge av skaden.

Svikt kan for eksempel være feilbehandling eller manglende oppfølging. At resultatet ikke ble som du ønsket, betyr ikke at det var svikt ved helsehjelpen.

Hva er en sakkyndig?

En sakkyndig er en helsefaglig spesialist, for eksempel lege eller tannlege. Deres uttalelser er en del av det medisinske grunnlaget i saken. De bidrar til riktige vedtak, rettssikkerhet og god kvalitet.

Klagesaken skal være utredet når vi mottar den fra Norsk pasientskadeerstatning, men vi henter inn oppdaterte opplysninger og sakkyndige uttalelser når det er nødvendig.

Hva gjør en sakkyndig?

En sakkyndig vurderer om behandlingen du fikk var i samsvar med vanlig god medisinsk praksis på behandlingstidspunktet.

Høyesterett har slått fast at det er de tidsnære bevisene som skal vurderes, siden de best klargjør om skaden skyltes en svikt ved helsehjelpen. Den sakkyndige vurderer derfor journaler og epikriser fra skadetidspunktet.

Møter den sakkyndige klageren?

For å vurdere om det har vært svikt ved helsehjelpen, er det svært sjelden nødvendig at sakkyndige møter pasienten.

En sakkyndig vurderer om helsehjelpen var i samsvar med vanlig god medisinsk praksis på det tidspunktet behandlingen ble gitt. Siden Høyesterett har slått fast at det er de tidsnære bevisene som skal vurderes, er det i de fleste pasientskadesaker verken nødvendig eller hensiktsmessig å møte pasientene. Dette er i samsvar med god forvaltningspraksis.

Hvis det var svikt ved helsehjelpen, kan det i noen tilfeller være nødvendig å møte pasienten, for eksempel for å vurdere graden av medisinsk invaliditet.

Får klager se og kommentere sakkyndigvurderingen?

Ja. Hvis vi henter inn en vurdering fra en sakkyndig, får du alltid lese den og si hva du mener før saken avgjøres!

Hvem kan være sakkyndig i en sak?

Vi bruker alltid uavhengige sakkyndige som er i klinisk praksis. De sakkyndige er fra hele Norge. Noen ganger bruker vi sakkyndige fra Sverige eller Danmark.

De som behandlet deg, kan ikke være sakkyndige i saken din.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring