Hvordan er gangen i en klage på en pasientskadesak?Hvis du mener at du har fått en skade etter svikt ved helsehjelp, og har hatt et økonomisk tap på minst 10 000 kroner på grunn av skaden, kan du ha rett på pasientskadeerstatning. Det er Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler søknader om erstatning.

Hvor skal jeg sende klagen min?

Hvis du får helt eller delvis avslag hos NPE, kan du klage på vedtaket. Du må sende klagen til NPE innen tre (3) uker etter at du mottok vedtaket.

I klagen skriver du hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Hva gjør NPE etter at jeg har klaget?

NPE går gjennom klagen din og vurderer om de skal omgjøre eller opprettholde avgjørelsen. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Vi er sekretariatet til Pasientskadenemnda. Det betyr at vi utreder og forbereder saker som skal behandles i nemnda. Vi kan også fatte vedtak etter delegert myndighet.

Hva skjer når klagen er oversendt?

Når vi mottar klagesaken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Forventet saksbehandlingstid er fra vi mottar klagesaken til vi tror at den er ferdigbehandlet.

Vi behandler saken så raskt som mulig! Saksbehandlingstiden varierer etter klagetema og sakens kompleksitet. 

Du kan følge klagesaken din i brukerportalen Min side.

Hvordan blir klagen behandlet?

Saksbehandlingen er skriftlig.

Vi gjør en ny juridisk vurdering av saken din, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vi vurderer all informasjon i saken og alt du har skrevet i klagen. Dersom vi innhenter en skriftlig vurdering fra helsefaglig sakkyndig, sender vi den til deg eller den som bistår deg slik at du får kommentere vurderingen.

Når saken er utredet, skriver saksbehandleren et forslag til vedtak (innstilling til nemnda). Nemnda får forslaget og alle saksdokumentene i god tid før nemndmøtet, slik at de kjenner saken godt. Under nemndmøtet vurderer og diskuterer nemnda saken i plenum. Det er nemnda som fatter det endelige vedtaket.

Enkelte saker blir behandlet av sekretariatet etter delegasjon av myndighet fra nemndlederen. Da er det sekretariatet som fatter det endelige vedtaket.

Hva skjer etter at avgjørelsen er tatt?

Når saken er ferdigbehandlet og vedtaket er klart, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender det også til NPE. Dersom du får medhold i en klagesak som gjelder avslag på erstatning fra NPE, sender vi saken tilbake til dem for utmåling og utbetaling av erstatningsbeløpet. Hvis du får medhold i en klage som gjelder størrelsen på erstatningen, er det NPE som utbetaler  tilleggserstatningen. 

Vedtaket er endelig. Det betyr at du ikke kan klage på vedtaket. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving. Søksmålsfristen er seks (6) måneder etter at du mottok vedtaket.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring