Spesialistutdanning for leger og tannleger

Vi behandler klager på vedtak fra Helsedirektoratet som gjelder spesialistutdanning av leger og tannleger.


Helsedirektoratet har et overordnet faglig ansvar for spesialistutdanningen for leger og tannleger. De fastsetter læringsmål for spesialitetene og godkjenner eller registrerer utdanningsvirksomhetene. 

Klagesakene gjelder for eksempel

  • pålegg eller tilskudd til kommuner
  • registrering eller godkjenning av utdanningsinstitusjon
  • tidsavgrenset fritak fra krav

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helsedirektoratet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet og klagetema.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Vedtaket er endelig

Vedtak fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er endelige. Det betyr at det ikke er mulig å klage på vedtaket.

Vedtaket kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring