Avtalehjemmel for spesialister

Vi behandler klager på vedtak om tildeling av avtalespesialisthjemmel.


En avtalespesialist er privatpraktiserende spesialist, lege eller psykolog som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Avtalespesialister
 vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Klagesakene gjelder avslag på tildeling av avtalespesialisthjemmel.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra det regionale helseforetaket du søkte om avtalespesialisthjemmel hos. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender også vedtaket til helseforetaket.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring