Autorisasjon og lisens til helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd er klageinstans for vedtak om autorisasjon og lisens til helsepersonell. Vi er sekretariatet til nemnda, og mottar, utreder og forbereder sakene for nemnda.


For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge trenger du autorisasjon eller lisens. Det er 29 yrkestitler som krever autorisasjon.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om autorisasjon eller lisens til  helsepersonell.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helsedirektoratet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet. 

Våre saksbehandlere som jobber med helsepersonellsaker er sekretariat for Statens helsepersonellnemnd. De utreder klagesakene for nemnda.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Saken legges fram for nemnda, som fatter vedtak. I enkelte saker kan vi fatte vedtak etter delegert myndighet fra nemnda.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Når nemnda har fattet vedtak

Statens helsepersonellnemnd har vanligvis møte en gang i måneden, med unntak av i juli. Når nemnda har fattet vedtak i saken din, sender vi det til deg eller din representant.

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Begrunnelsen for avgjørelsen står i vedtaket.

Vi sender også vedtaket til Helsedirektoratet. Det er Helsedirektoratet som oppdaterer Helsepersonellregisteret.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd er endelige og kan ikke påklages videre. Nemndas vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving. Søksmålsfristen er 6 måneder fra du får vedtaket.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring