Presse

Vi hjelper journalister med spørsmål om oss, nemndene vi er sekretariat for, sakstyper vi behandler, tall og statistikk med mer.

Et TV-kamera. Foto: Mostphotos

Hvis du har spørsmål om klagesaken din, må du ta kontakt med sentralbordet vårt.

Denne kontaktinformasjonen er kun for pressen:

Vi svarer på pressehenvendelser hverdager kl. 9.00–14.00.

Pressehenvendelser om enkeltsaker

Det er en personsensitiv opplysning at noen har en klagesak hos oss. Klager, eller klagers verge, må derfor frita oss fra taushetsplikten før vi kan bekrefte at vi har mottatt, behandler eller har behandlet saken.

Klagesakene gjelder sensitive personopplysninger. Vi uttaler oss derfor kun om gangen i saken, og ikke om innholdet, selv med fritak fra taushetsplikten. 

Vi kan bekrefte at vi har mottatt, behandler eller har behandlet klage på vedtak fra Statens helsetilsyn uten fritak fra taushetsplikten. Vi kan også gi informasjon om utfallet i klager på administrativ reaksjon mot helsepersonell. Status på autorisasjonen/lisensen til helsepersonell i Norge er offentlig informasjon og ligger i Helsepersonellregisteret.

Slik fritar klager/verge oss fra taushetsplikten

Klager/verge kan frita oss fra taushetsplikten via Min side.

Under "Mine dokumenter", velg kategorien "Fritak fra taushetsplikt overfor navngitt person". Skriv følgende opplysninger som en kommentar eller last opp et eget dokument:

  • navn på journalist og redaksjon/oppdragsgiver
  • om det er spesielle forhold vi ikke kan uttale oss om
  • eventuell tidsbegrensing på fritaket

Pressehenvendelser om rettssaker

Vi uttaler oss ikke om saker som skal til behandling eller som er under behandling i retten. Dette gjelder også for dommer som ikke er rettskraftige.

Spørsmål om tall og statistikk

Vi har kun statistikk på klagesaker vi behandler. For å få best oversikt over en eller flere sakstyper, ta kontakt med den aktuelle førsteinstansen.

På siden Tall og statistikk finner du oversikt over blant annet antall mottatte og behandlede saker, saksbehandlingstid og rettssaker som gjelder pasientskadeerstatning.

Årsrapportene ligger på siden Tildelingsbrev og årsrapporter.

Forespørsler om spesielle statistikker kan ta noe tid å svare på.

Innsynshenvendelser

Hvis du ønsker innsyn i et eller flere dokumenter i en klagesak, send innsynshenvendelsen til post@helseklage.no

Vi logger alle pressehenvendelser

Alle pressehenvendelser til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten blir logget. Det gjør vi for å kunne følge opp spørsmålene dine, slik at du får svar på det du lurer på, og for å ha oversikt over henvendelsene vi mottar.

I loggen skriver vi følgende opplysninger:

  • dato for henvendelsen
  • oppdragsgiver
  • navn
  • kontaktinformasjon
  • spørsmål

Informasjonen er kun tilgjengelig for de som jobber med oppfølging av pressehenvendelser. Opplysningene slettes etter ti år.

Informasjonskapsler og personvern