Om oss

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 

En roll up med teksten "Helseklage – samlet kompetanse til det beste for brukerne". Foto: Ådne Sinnes

Direktør: Rose-Marie Christiansen

Organisasjonsnummer: 984 936 966

Engelsk navn: National Office for Health Service Appeals

Hva gjør Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten?

Vårt samfunnsoppdrag er å fatte juridisk riktige vedtak i sakene vi behandler. 

Vi behandler klagesaker

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten behandler klagesaker fra ni førsteinstanser:

 • Fylkesmannen
 • Helfo
 • Helsedirektoratet
 • Luftfartstilsynet
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Oslo universitetssykehus
 • Regionale helseforetak
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk

Alle klagesakene må ha blitt behandlet av en førsteinstans før vi mottar saken. 

Oversikt over hvilke klagesaker vi behandler og hvem som er førsteinstans.

Vi forbereder saker for nemnder

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat for fem uavhengige nemnder:

Å være sekretariat for en nemnd betyr at vi forbereder saker for behandling i nemnda.

Vi behandler søknader

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er førsteinstans for søknader om preimplantasjonsdiagnostikk.

Vi fører rettssaker

Når staten ved Pasientskadenemnda blir saksøkt, er det Rettssaksavdelingen hos oss som fører rettssakene.

Vår historie

2016

 • 1. januar opprettes Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) etter en fusjon av flere statlige forvaltningsorganer. Vi blir sekretariat for Statens helsepersonellnemnd, Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Apotekklagenemnda, og klageorgan for klagesaker fra Helsedirektoratet.
 • Helseklage skal etableres i Bergen. I overgangsperioden til og med 2018 skal vi ha en avdeling i Oslo. Kun to ansatte fra Oslo blir med på flyttelasset til Bergen.

 • De ansatte samlokaliseres i Oslo. Flere ansatte i Oslo slutter, siden de ikke ønsker å flytte til Bergen og har allerede fått ny jobb.

 • I mai flytter vi inn i midlertidige lokaler i Bergen. 

 • I november flytter vi inn i Krinkelkroken 1 i Bergen sentrum. Det er her vi skal ha vårt hovedkontor.

 • Vi er 17 ansatte i Bergen og 71 ansatte i Oslo ved utgangen av 2016.


2017

 • 1. januar overtar vi ansvaret for klagesaker fra Helfo.

 • 5. januar er det offisiell åpning av Helseklage i Bergen.

 • Vi jobber med rekruttering og oppbygging av en helt ny organisasjon i Bergen. Erfarne saksbehandlere i Oslo er faddere for de nyansatte i Bergen.
 • Vi er 74 ansatte i Bergen og 40 ansatte i Oslo ved utgangen av 2017.


2018

 • I begynnelsen av februar er våre permanente lokaler i Krinkelkroken 1 ferdige, og vi flytter inn.

 • Vi jobber videre med rekruttering og organisasjonsutvikling i Bergen. Erfarne saksbehandlere i Oslo fortsetter arbeidet med kompetanseoverføring til nyansatte i Bergen.

 • Vi er 108 ansatte i Bergen og 30 ansatte i Oslo ved utgangen av 2018.


2019

 • 7. januar starter vi et restanseprosjekt på pasientskadeområdet. Målet er å avvikle de 300 eldste sakene våre før sommeren 2019.

Vårt verdigrunnlag

Vi bruker verdier for å skape en organisasjonsidentitet og en felles kultur. Forbokstavene i verdiene våre utgjør ordet Ferd. Ordet er et symbol på både utviklingen av Helseklage og den enkelte medarbeiders utvikling.

Helseklages verdier

Verdigrunnlaget skal ligge til grunn for all vår virksomhet og ha en sentral betydning for alle medarbeiderne våre.

Intern organisering

Helseklages organisasjonskart


Saksbehandling I, II og V behandler pasientskadesaker og er sekretariat for Pasientskadenemnda. Saksbehandling I (Bergen) ledes av Vivian Skaar Erstad. Saksbehandling II (Oslo) ledes av Nina Bråthen Torstveit. Saksbehandling V (Bergen) ledes av Live Cathrine Halmø.

Saksbehandling III behandler saker for Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Klagenemnda for behandling i utlandet. I tillegg behandler de klagesaker fra Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og Fylkesmannen. Avdelingen ledes av Barbro Andenæs.

Saksbehandling IV behandler klagesaker fra Helfo og klagesaker som gjelder behandlingsreiser, førerkort og sertifisering av besetningsmedlemmer. Avdelingen ledes av Nina Helen Vik Håvåg.

Rettssaksavdelingen fører rettssaker for staten ved Pasientskadenemnda og gir råd til nemnda i rettslige spørsmål. Avdelingen ledes av Svenn Wold Gaulen.

Fag og utvikling jobber blant annet med overordnede faglige spørsmål. De ansatte er hovedsakelig jurister og medisinsk sakkyndige. Avdelingen ledes av Per Erik Omdal.

Organisasjon og utvikling er administrasjonsavdelingen vår. Avdelingen har to seksjoner: HR- og økonomiseksjonen og Service- og dokumentsenteret. Avdelingen ledes av Helge Fauskanger.

Informasjonskapsler og personvern