Informasjon om oss

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi ivaretar rettssikkerheten til brukere av og ansatte i helsetjenestene. Våre vurderinger er viktige for både enkeltpersoners livssituasjon og fellesskapets interesse i offentlig finansierte og velfungerende helsetjenester.

Konstituert direktør: Hilde-Kristin Enehaug
Organisasjonsnummer: 984 936 966
Engelsk navn: National Office for Health Service Appeals

Vi behandler klager på vedtak i over 30 ulike sakstyper fra tolv offentlige instanser

Du må sende klagen til samme instans som fattet vedtaket. De går gjennom klagen din, og vurderer om vedtaket deres skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis de opprettholder vedtaket sitt, sender de klagesaken til oss for ny vurdering. Du kan ikke klage direkte til oss.

Oversikt over hvilke klagesaker vi behandler og hvor du må sende klagen din

Vi er sekretariat for fire uavhengige nemnder

Å være sekretariat for en nemnd betyr at vi mottar og utreder saker som skal behandles i nemnda. I enkelte pasientskadesaker kan sekretariatet fatte vedtak etter delegert myndighet fra Pasientskadenemnda.

Vi fører rettssaker

Vi er prosessfullmektig når staten ved Pasientskadenemnda saksøkes.

Søksmål på de øvrige saksområdene håndteres av Regjeringsadvokaten . Helse- og omsorgsdepartementet har delegert rollen som partsrepresentant i disse sakene til oss.

Vårt verdigrunnlag

Vi bruker verdier for å bygge organisasjonsidentitet og felles kultur. Forbokstavene i verdiene våre utgjør ordet ferd. Ordet er et symbol på både utviklingen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og den enkelte medarbeiders utvikling.

Illustrasjon av våre verdier, som er: faglig styrke, engasjert, respekt og dynamisk. Forbokstavene utgjør ordet ferd.

Verdigrunnlaget ligger til grunn for all vår virksomhet og har en sentral betydning for alle medarbeiderne våre.

Intern organisering

Internt organisering i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Klikk på bildet for å se større versjon av organisasjonskartet.


Konstituert direktør
i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er Hilde-Kristin Enehaug. 

Fag og utvikling er ansvarlig for overordnede faglige spørsmål og personvern. De ansatte er hovedsakelig jurister og medisinske sakkyndige. Avdelingsdirektør er Per Erik Omdal.

Strategi og kommunikasjon jobber blant annet med overordnet strategi, kommunikasjonsoppgaver og pressehenvendelser. Avdelingsdirektør er Hilde-Kristin Enehaug. Marit O. Øvregård er kommunikasjonsansvarlig.

Rettssak fører rettssaker for staten ved Pasientskadenemnda og gir råd til nemnda i rettslige spørsmål. Avdelingsdirektør er Svenn Wold Gaulen.

Organisasjon og fellestjenester er administrasjonsavdelingen vår og har to seksjoner:

  • HR, økonomi og IKT
  • Service- og dokumentsenteret

Avdelingsdirektør er Helge Fauskanger. Henriette Olderøy er seksjonssjef for Service- og dokumentsenteret.

Pasientskadeerstatning 1, 2 og 3 er sekretariat for Pasientskadenemnda. Saksbehandlerne utreder og forbereder sakene for nemnda. Sekretariatet kan også fatte vedtak etter delegert myndighet. Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 1 er Vivian Skaar Erstad. Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 2 er Live Cathrine Halmø. Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 3 er Liv Sørevik.

Helserett behandler rundt 25 ulike sakstyper fra blant annet Helfo, Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene, Statsforvalteren, Oslo universitetssykehus og Luftfartstilsynet. Avdelingen er sekretariat for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda. Avdelingsdirektør er Nina Helen Vik Håvåg.

 

Informasjonskapsler og personvern