Informasjon om oss

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 

Tre medarbeidere som sitter på et møterom og ser på en skjerm. Foto: Cecilie Bannow

Direktør: Rose-Marie Christiansen
Organisasjonsnummer: 984 936 966
Engelsk navn: National Office for Health Service Appeals

Vi behandler klager på vedtak fra ni instanser

Klagen må sendes til samme instans som først fattet vedtak i saken din (førsteinstans). Førsteinstansen går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for ny juridisk vurdering. Du kan ikke klage direkte til oss.

Oversikt over hvor du må sende klagen din

Vi er sekretariat for fem uavhengige nemnder

Å være sekretariat for en nemnd betyr at vi mottar og forbereder saker som skal behandles i nemnda. I enkelte/mindre komplekse pasientskadesaker kan sekretariatet fatte vedtak etter delegert myndighet fra Pasientskadenemnda.

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda behandler søknader om preimplantasjonsdiagnostikk.

Vi fører rettssaker

Når staten ved Pasientskadenemnda blir saksøkt, er det rettssaksavdelingen hos oss som fører rettssakene.

Regjeringsadvokaten fører rettssakene i alle andre sakstyper.

Vårt verdigrunnlag

Vi bruker verdier for å bygge organisasjonsidentitet og felles kultur. Forbokstavene i verdiene våre utgjør ordet ferd. Ordet er et symbol på både utviklingen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og den enkelte medarbeiders utvikling.

Illustrasjon av våre verdier, som er: faglig styrke, engasjert, respekt og dynamisk. Forbokstavene utgjør ordet ferd.

Verdigrunnlaget ligger til grunn for all vår virksomhet og har en sentral betydning for alle medarbeiderne våre.

Intern organisering

Organisasjonskart over intern organisering i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Klikk på bildet for å se større versjon.


Direktør
i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er Rose-Marie Christiansen. 

Fag og utvikling er ansvarlig for overordnede faglige spørsmål og personvern. De ansatte er hovedsakelig jurister og medisinsk sakkyndige. Avdelingsdirektør er Per Erik Omdal.

Kommunikasjon jobber med kommunikasjonsoppgaver og håndterer alle pressehenvendelser. Kommunikasjonsansvarlig er Marit O. Øvregård.

Rettssak fører rettssaker for staten ved Pasientskadenemnda og gir råd til nemnda i rettslige spørsmål. Avdelingsdirektør er Svenn Wold Gaulen.

Organisasjon og fellestjenester er administrasjonsavdelingen vår og har to seksjoner:

  • HR, økonomi og IKT
  • Service- og dokumentsenter

Avdelingsdirektør er Helge Fauskanger. Henriette Olderøy er seksjonssjef for Service- og dokumentsenteret.

Pasientskadeerstatning 1 og 2 er sekretariat for Pasientskadenemnda. Saksbehandlerne utreder og forbereder sakene for nemnda. Sekretariatet kan også fatte vedtak etter delegert myndighet. Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 1 er Vivian Skaar Erstad. Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 2 er Live Cathrine Halmø.

Helsenemndene er sekretariat for Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda. I tillegg behandler de klagesaker fra Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og Fylkesmannen. Avdelingsdirektør er Barbro Andenæs.

Helseoppgjør behandler klagesaker fra Helfo og klagesaker som gjelder behandlingsreiser, førerkort og sertifisering av besetningsmedlemmer. Avdelingsdirektør er Nina Helen Vik Håvåg.

 

Informasjonskapsler og personvern