Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring endringer i helsepersonellovens regler om lisens for helsepersonell. De foreslår også enkelte endringer i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon fra tredjeland. Forslagene gjelder søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre land enn Norge.

Fire kirurger/kirurgiske sykepleiere står ved siden av hverandre og holder på en mappe. Foto: Mostphotos

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariatet til Statens helsepersonellnemnd, og behandler klagesaker som gjelder avslag på søknad om lisens og autorisasjon til helsepersonell.

Vi mener det kan være grunn til å myke opp kravene til søkerens kvalifikasjoner ved vedtak om tidsbegrenset lisens til helsepersonell der lisensen er gitt i forbindelse med et kvalifiseringsløp.

Søkere med kompetanse fra utlandet bør også, i større grad enn i dag, få muligheten til å gjennomføre kvalifiseringstiltak, slik at de kan få autorisasjon, og ikke bare en begrenset lisens. Dette vil gjøre at de stiller på lik linje med søkere med kompetanse fra Norge.

Når det gjelder forslaget om vedtak om lisens uten formål å oppnå autorisasjon, mener vi at det er fare for at det vil gå på bekostning av pasientsikkerheten.

Her kan du lese hele høringssvaret vårt

Bakgrunnen for høringen

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helsepersonelloven § 49 som skal legge til rette for en mer fleksibel praksis når det gjelder vedtak om lisens til helsepersonell. Videre foreslås det enkelte endringer i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon fra tredjeland.

Forslagene gjelder kun søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre land enn Norge.

Departementet viser til regjeringens politiske plattform fra 17. januar 2019, som sier at regjeringen vil "forenkle og forbedre ordninger for godkjenning av medbrakt kompetanse".

Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell m.m. (forslag om endringer i helsepersonelloven m.m.)

 

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern