Produkt- og prislister i blåreseptforskriften

Klager om produkt- og prislister etter blåreseptforskriften sendes til Helfo

Leverandører som ønsker å klage på vedtak om medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler, fattet etter blåreseptforskriften om produkt- og prislister, må sende klagen til HELFO.

Klagefristen er seks uker fra vedtaket ble mottatt.

Dersom vedtaket blir opprettholdt fra etaten sin side, oversendes klagesaken til Helseklage for videre behandling.

Behandling i Helseklage

Helseklage behandler, og fatter vedtak i saken. Forvaltningslovens regler gjelder for behandling av klagene. Dette innebærer at vedtaket skal begrunnes.

Melding om vedtak sendes klager eller dennes representant.

Vedtak fattet av Helseklage er endelig, og kan ikke påklages videre forvaltningsmessig. Vedtaket kan bringes inn for rettslig prøving i domstolene etter vanlige regler.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern