Tilgang til data fra Helsedataservice

Hvis du skal klage på et vedtak som gjelder tilgang til data fra Helsedataservice, må du sende klagen til Direktoratet for e-helse.

Bilde som viser en abstrakt illustrasjon av helsedata. Foto: Mostphotos.

Helsedataservice forvaltes av Direktoratet for e-helse. Helsedataene brukes i for eksempel statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Direktoratet mottar, behandler og koordinerer søknader om tilgang til dataene i disse helseregistrene:

 • Dødsårsaksregisteret
 • Helsearkivregisteret
 • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
 • Kreftregisteret
 • Legemiddelregisteret
 • Medisinsk fødselsregister
 • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
 • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
 • Norsk pasientregister (NPR)
 • System for bivirkningsrapportering
 • System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på tilgang etter § 4 og § 5 og vedtak om dispensasjon fra taushetsplikten etter § 7 i forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata.

Skal du klage på et vedtak?

Klagen må sendes til Direktoratet for e-helse innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Direktoratet går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Direktoratet for e-helse

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på vedtak som gjelder tilgang til helsedata

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring