Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda for behandling i utlandet behandler klager på vedtak fra de regionale helseforetakene som gjelder helt eller delvis avslag på dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp i utlandet.

Bilde fra et digitalt nemndmøte. Foto: Cecilie Bannow.

Hvis du er pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få dekket utgifter til behandling i utlandet. Vilkårene er at det ikke finnes tilbud i Norge eller at helsehjelpen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn helsehjelpen som tilbys i Norge.

Klage på vedtak må sendes til det regionale helseforetaket innen fire uker etter at du mottok det. Hvis de opprettholder vedtaket sitt, sendes klagesaken til klagenemndas sekretariat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny juridisk vurdering. Sekretariatet utreder og forbereder saken for nemnda.

Vedtak fra Klagenemnda for behandling i utlandet er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Informasjon om hvordan vi behandler klager på vedtak som gjelder behandling i utlandet

Når er neste nemndmøte?

Planlagte nemndmøter 2023

 • 14. juni
 • 5. oktober
 • 13. desember

Medlemmer av Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda er en uavhengig nemnd med fem medlemmer. Nemndmedlemmene har kompetanse innen medisin og jus. Ett av medlemmene, og dennes vararepresentant, er foreslått av brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner nemndmedlemmene.

Faste medlemmer

 • leder: tingrettsdommer Nini Ring, Oslo tingrett
 • onkolog: Henriette Magelssen, Oslo universitetssykehus
 • ortoped: Lars Gunnar Johnsen, St. Olavs hospital
 • indremedisin: Rolf Jorde, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • brukerrepresentant: Monica Myhre, Cerebral Parese-foreningen, Kristiansand

Varamedlemmer

 • leder: tingrettsdommer Ketil Folkevard Aune Sondresen, Tønsberg
 • onkolog: Oluf Dimitrie Røe, Sykehuset Levanger
 • ortoped: Radenko Borojevic, Haukeland universitetssjukehus
 • indremedisin: Ole Kristian H. Furulund, Statens helsetilsyn
 • brukerrepresentant: Rolf Johan Ledal, Hjernesvulstforeningen
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring