Pasientskadeerstatning

Klage på vedtak om pasientskadeerstatning etter behandlingssvikt i offentlig og/eller privat helsetjeneste skal sendes til Norsk pasientskadeerstatning.

I videoen over får du informasjon om hva skal til for å få erstatning for en pasientskade.

Pasientskadeordningen er et økonomisk supplement til rettighetene og ytelsene du ellers får, fra for eksempel Nav og hjemkommune.

Hva skal til for å få erstatning for en pasientskade?

1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen

  • Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging.
  • Skaden må skyldes behandlingssvikt.
  • Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.
  • Dersom skaden oppstår uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning. I noen helt spesielle tilfeller, hvis skaden er spesielt stor eller uventet, kan du likevel få erstatning.

2. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap

  • Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt.
  • Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke få erstatning.
  • Dersom du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».

I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har et økonomisk tap. Det gjelder pasientskader som er varige (minst ti år) eller betydelige (medisinsk invaliditet på minst 15 prosent). 

3. Pasientskaden må ikke være for gammel

  • Du må søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.
  • Dersom du søker for sent, sier vi at kravet er foreldet. 

Skal du klage på et vedtak?

Hvis du får helt eller delvis avslag på søknad om erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE), kan du klage på vedtaket. 

Du må sende klagen til NPE innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

NPE går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Dersom de opprettholder vedtaket sitt, sender de klagesaken til Pasientskadenemnda for behandling. Vi er sekretariat for nemnda.

Norsk pasientskadeerstatning

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på pasientskadeerstatning

 

Informasjonskapsler og personvern