Hva er preimplantasjonsdiagnostikk?

Preimplantasjonsdiagnostikk er en genetisk undersøkelse av befruktede egg før egget settes inn i livmoren.

Illustrasjon av embryo på et tidlig stadie. Illustrasjon: Mostphotos

Preimplantasjonsdiagnostikk forkortes til PGD (Pre implantation Genetic Diagnosis). 

Formålet med PGD

Ved PGD kombineres assistert befruktning og genetisk testing. PGD gjør det mulig for par med arveanlegg for alvorlig, arvelig sykdom å få barn uten sykdommen. Befruktede egg undersøkes for den genetiske sykdommen før assistert befruktning. Eggene testes ikke for andre genetiske feil, kun sykdommen som er i familien.

Sannsynligheten for å få barn ved PGD er 10–25 prosent ved hvert forsøk. Noen par lykkes dessverre aldri med å få barn ved hjelp av PGD.

Når par skal vurdere fordeler og ulemper ved PGD, bør PGD sammenlignes med å forsøke naturlig befruktning etterfulgt av vanlig fosterdiagnostikk. Også ved naturlig befruktning kan par ha problemer med å bli gravide.

Hvem kan få innvilget PGD?

Det er dere som ønsker å bli foreldre som selv søker om PGD. Dere vil få hjelp av en lege eller en institusjon.

Etter bioteknologiloven kan en slik genetisk undersøkelse kun innvilges når minst én av foreldrene er bærer av en alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom, og det er stor fare for at sykdommen overføres til kommende barn. 

I forbindelse med søknad om PGD kan det også søkes om vevstypetesting. Da undersøkes det befruktede eggets vevstype for å se om det er vevstypelikt og kan være stamcelledonor for et sykt søsken.

Vilkår for PGD

Det finnes ingen liste over sykdommer som gir rett til PGD. Sykdommenes alvorlighetsgrad vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra kriterier som:

  • redusert livslengde
  • hvilke smerter og belastninger sykdommen fører med seg 
  • hvilke lindrende eller livsforlengende behandlingsmuligheter som finnes

Er det i tillegg aktuelt å undersøke befruktede eggs vevstype, kan Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda) kun gi tillatelse til det hvis nærmere bestemte vilkår er oppfylt.

Nemnda må vurdere om de forventede kostnadene knyttet til preimplantasjonsdiagnostikk står i et rimelig forhold til effekten av behandlingen.

Informasjonshefte om PGD

Bioteknologirådet har laget et informasjonshefte om preimplantasjonsdiagnostikk

I heftet finner du informasjon om hva PGD er, hvordan det gjøres, når metoden kan brukes og hvilke etiske problemstillinger som er knyttet til metoden.

Har du spørsmål om PGD?

Ta kontakt med fastlegen din, eller oss, for mer informasjon om hvordan søke om PGD.

Hvordan behandler vi søknaden din?

Saksbehandlingen av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)

Informasjonskapsler og personvern