Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda behandler søknader fra personer som ønsker preimplantasjonsdiagnostikk. 

Søknadene gjelder preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) for å utelukke alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom. PGD er en genetisk undersøkelse av befruktede egg før egget settes inn i livmoren.

Søknad om preimplantasjonsdiagnostikk sendes til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, som er sekretariat for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda). Sekretariatet forbereder saken for nemnda.

Vedtak fra PGD-nemnda er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Når er neste nemndmøte?

Status 19. mars: Alle nemndmøter avvikles som planlagt.

Nemndmøter
Tirsdag 21. april
Tirsdag 16. juni
Tirsdag 25. august
Tirsdag 27. oktober

Medlemmer av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda er en uavhengig nemnd åtte medlemmer. Nemnda har kompetanse innen medisinsk genetikk, genetisk veiledning, pediatri, assistert befruktning, gynekologi, transplantasjon, jus og etikk. To av medlemmene er legmedlem. Én representant skal belyse hvordan det er å leve med en alvorlig arvelig sykdom.

Faste medlemmer

 • Leder: lagdommer Rune Voll, Gulating lagmannsrett
 • Barnelege og nyfødtmedisiner: overlege Kristin Brække, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Medisinsk genetikk: overlege Barbro Fossøy Stadheim, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus
 • Gynekolog og IVF-kompetanse: overlege Øyvind E. Nytun, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
 • Barnelege og transplantasjon-kompetanse: seksjonsoverlege Tore G. Abrahamsen, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Etikk: professor Erik Christensen, Universitetet i Nordland
 • Legmedlem: John Berg-Jensen, Foreningen for Fragilt X-syndrom (legmedlem)
 • Legmedlem: Lise Connelly, Foreningen for muskelsyke

Varamedlemmer

 • Vara for Rune Voll: sorenskriver Odd Magne Gjerde, Øvre Romerike tingrett
 • Vara for Kristin Brække: overlege Tanja Pedersen, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus
 • Vara for Barbro Stadheim: overlege Ragnhild Glad, Medisinsk genetisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Vara for Øyvind E. Nytun: overlege Hemamaalini Rajkumar, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus
 • Vara for Tore G. Abrahamsen: overlege Katrin U. Lundin, Oslo universitetssykehus
 • Vara for Erik Christensen: fungerende direktør Anne Ingeborg Myhr, GenØk
 • Vara for John Berg-Jensen: Arnfinn Aarnes, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Vara for Lise Connelly: Janiche Henden, Søvnforeningen

 

Informasjonskapsler og personvern