Apotekklagenemnda

Apotekklagenemnda behandler klager på vedtak etter kapittel 3–9 i apotekloven.

Klagesakene gjelder for eksempel:

Klage på vedtak må sendes til Statens legemiddelverk innen tre uker etter at du mottok det. Hvis de opprettholder vedtaket sitt, sendes klagesaken til Apotekklagenemndas sekretariat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny juridisk vurdering. Sekretariatet forbereder saken for nemnda.

Vedtak fra Apotekklagenemnda er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Når er neste nemndmøte?

Apotekklagenemnda har møter ved behov, i forbindelse med møte i Statens helsepersonellnemnd.

Medlemmer av Apotekklagenemnda

Apotekklagenemnda er en uavhengig nemnd med syv medlemmer. Medlemmene er de samme som i Statens helsepersonellnemnd, bortsett fra at to av medlemmene med helsefaglig kompetanse byttes ut med to som har farmasøytisk kompetanse.

Medlemmer med farmasøytfaglig kompetanse til Apotekklagenemnda er: 

Faste medlemmer

  • provisorfarmasøyt Eli Hereid Bjørke, Bergen
  • reseptarfarmasøyt Lisbeth Trelnes, Oslo

Varamedlemmer

  • provisorfarmasøyt Åse Ertesvåg, Oslo
  • provisorfarmasøyt Ellen Riksvold, Tromsø

Se Statens helsepersonellnemnd for fullstendig liste over nemndmedlemmer

 

Informasjonskapsler og personvern