Hva er forskjellen på Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og nemndene?

Mange sliter med å forstå sammenhengen mellom, eller forskjellen på, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og nemndene vi er sekretariat for. 

Tre personer sitter rundt et bord og diskuterer. På bordet ligger mange papirbunker.

I januar 2016 ble sekretariatene for flere nemnder i helsesektoren slått sammen til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). De frie og uavhengige nemndene som fikk sekretariat i Helseklage er:

  • Pasientskadenemnda
  • Statens helsepersonellnemnd
  • Preimplantasjonsdiagnostikknemnda*
  • Apotekklagenemnda
  • Klagenemnda for behandling i utlandet

Det er kun Helseklage som er sekretariat for disse nemndene.

Helseklage forbereder og utreder klagesakene for nemndene

Nemndene består av oppnevnte fagpersoner og representanter for klagerne. Nemndmedlemmene er ikke ansatt i forvaltningen, slik saksbehandlerne i sekretariatet er. At nemndene er frie og uavhengige betyr at de ikke kan instrueres i vedtak de skal fatte. Vedtaket skal baseres på nemndene sin forståelse av regelverk og praksis.

Saksbehandlerne forbereder og utreder klagesakene, som etterpå legges fram for nemndene. Det er nemnda som fatter vedtak i saken, basert på saksframlegget fra sekretariatet som også inneholder et forslag til løsning i den konkrete saken. Det er ikke uvanlig at nemnda kommer til et annet resultat enn sekretariatet.

Nemndene med andre ord ikke underlagt Helseklage. Hvis du ønsker å ta et vedtak videre til retten etter klagebehandling hos oss, er det staten ved nemndene som stevnes og ikke Helseklage.

Hvordan fattes vedtak i Pasientskadenemnda?

Pasientskadesaker kan behandles på én av tre følgende måte:

  1. Enkelte/mindre komplekse saker kan sekretariatet fatte vedtak i. Nemnda har delegert sin vedtakskompetanse i slike saker.
  2. Mer komplekse saker behandles i nemnd satt sammen av tre medlemmer (én jurist som nemndleder, én lege og én brukerrepresentant).
  3. Prinsipielle saker behandles i nemnd satt sammen av fem medlemmer (to jurister (én leder og én nestleder), to leger og én brukerrepresentant).

Delegasjonsvedtakene skrives under av saksbehandler og nærmeste leder, mens alle vedtak som fattes i nemnda skrives under av nemndleder.

Sakene som legges fram for nemnda er på forhånd utredet av en saksbehandler, som også skriver en innstilling med løsningsforslag. Noen uker før nemndmøtet sender vi saksdokumentene til nemndmedlemmene, slik at de får anledning til å forberede seg godt før møtet.

Saksbehandleren legger fram saken muntlig i nemndmøtet, men det er medlemmene i nemnda som diskuterer seg fram til hva som skal bli resultatet. Hvis de ikke blir enige, kan de be om at saken må utredes mer eller det blir stemmeavgivning med flertallsbeslutning, såkalt dissens. Nemnda bestemmer selv hva de vil gjøre.

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble lagt ned 1. juli 2020.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern