Høring: Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i skadeserstatningsloven § 3-9. Formålet er å gi hjemmel til å fastsette en kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift.

Prosenttegn som står foran en blå vegg. Foto: Mostphotos

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er blant annet sekretariat for Pasientskadenemnda, som behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning.

Her kan du lese vår høringsuttalelse om kapitaliseringsrente

Bakgrunn for høringen

Kapitaliseringsrente brukes for å beregne nåverdien av erstatning for fremtidige tap der erstatningsbeløpet utmåles som et engangsbeløp. Rentens størrelse har betydning for det nominelle engangsbeløpet som utbetales til skadelidte til dekning for fremtidige tap, fremtidige utgifter og som ménerstatning.

Rentesatsen er i dag fastsatt ved dom. Forslaget går ut på å gi en forskriftshjemmel som gjør det mulig å fastsette renten i forskrift.

 

Høring: Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

 

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern