Fagfellevurdert artikkel om rettslig avgrensning i pasientskaderettens informasjonsansvar

Advokat Tor Teige i rettssaksavdelingen vår har skrevet en artikkel om informasjonsansvar og adekvans i lys av HR-2020-1332-A. Artikkelen er publisert i siste nummer av Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tor Teige. Foto: Cecilie Bannow.
Tor Teige er advokat i rettssaksavdelingen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Advokatene våre fører saker i retten for Pasientskadenemnda og arbeider med prosedyre og tvisteløsning.

Høyesteretts dom HR-2020-1332-A – Atrieflimmer – er hittil den siste dommen om informasjonssvikt som ansvarsgrunnlag ved pasientskade. Staten ved Pasientskadenemnda ble under dissens 3-2 frifunnet i Høyesterett. Selv om det forelå faktisk årsakssammenheng, ble ansvaret avgrenset på grunn av adekvans ut fra måten skaden inntraff på.

Dommen er den første fra Høyesterett der informasjonsansvaret avgrenses på grunn av manglende adekvans. Det er også første høyesterettsdom på pasientskaderettens område der ansvaret så tydelig avgrenses ut fra måten skaden skjedde på.

I artikkelen drøftes både flertallets og mindretallets votum, om adekvansvurderingene har overføringsverdi til andre saker, og hvilken betydning dommen har for rekkevidden av ansvaret for informasjonssvikt.

Rettslig avgrensning i pasientskaderettens informasjonsansvar – HR-2020-1332-A (idunn.no)

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern