Dine rettigheter

Saksbehandlingen i Helseklage følger forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven.

Dine rettigheter

  • Du har krav på å få informasjon om at saken er mottatt, så snart klagen er oversendt og mottatt av Helseklage.
  • Vårt sekretariat har plikt til å gi deg veiledning om jussen på området, og dine rettigheter og plikter i forvaltningen.
  • Dersom det innhentes nye opplysninger, har du krav på å få anledning til uttale deg før vedtak fattes.
  • Får du helt eller delvis medhold, kan du ha krav på å få dekket vesentlig kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket. Dette vil typisk være utgifter til advokat.

Personvern

For at Helseklage skal kunne behandle klagesakene som mottas, trenger vi nødvendig dokumentasjon. Førsteinstans sender alle relevante saksdokumenter til Helseklage. Men det hender at vi også må innhenter ytterligere opplysninger og dokumentasjon i sakene.

Det stilles strenge krav til hvordan slike opplysninger innhentes og behandles. Alle Helseklages saksbehandlere og nemndsmedlemmer har taushetsplikt etter personopplysningsloven.

Du har også innsynsrett i egen sak, krav på å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg og hvordan disse er sikret.

Sensitiv informasjon

Siden e-post til oss er en åpen kommunikasjonskanal, som ikke tilfredstiller kravene om sikker kommunikasjon, ber deg derfor om ikke å sende personsensitiv informasjon til oss via e-post. 

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern