Vedtak etter apotekloven

Apotekklagenemnda er klageorgan for vedtak etter kapittel 3 til 9 i apotekloven. Vi er sekretariat for nemnda.

En farmasøyt sjekker en resept som hun holder i den ene hånden opp mot medisinene hun holder i den andre hånden. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder for eksempel:

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Statens legemiddelverk. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din hos oss går gjennom den og forbereder den for Apotekklagenemnda. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken.

Når nemnda har fattet vedtak

Apotekklagenemnda har møter ved behov, i forbindelse med møte i Statens helsepersonellnemnd. Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes det klageren eller klagerens representant.

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Apotekklagenemnda er endelige og kan ikke påklages videre. Nemndas vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern