Refusjon av behandlingsutgifter til pasient

Vi behandler klager på vedtak om refusjon av behandlingsutgifter til pasienter.

Fire forskjellige typer medisiner, kapsler og tabletter. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på refusjon av behandlingsutgifter. Utgiftene er for eksempel: 

  • legemidler
  • tannbehandling
  • frikort
  • bidrag til spesielle formål
  • behandling i utlandet

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helfo. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din hos oss går gjennom den og vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken. Saken blir ved behov vurdert av medisinsk sakkyndige som farmasøyt, lege eller tannlege.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant. Hvis vi omgjør Helfos vedtak, vil saken bli sendt tilbake til Helfo for utbetaling eller iverksettelse.

Når du har fått et vedtak fra oss

Får du helt eller delvis avslag kan du i de fleste saker anke vedtaket til Trygderetten. Fristen for å anke er seks uker etter mottatt vedtak.

Følgende saker kan ikke ankes til Trygderetten:

  • Vedtak om bidrag til spesielle formål etter folketrygdloven § 5-22 med tilhørende forskrifter.
  • Vedtak om stønad til helsetjenester i et annet EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a og tilhørende forskrift, når saken gjelder stønad til annen helsehjelp enn den som det i Norge ytes stønad til etter folketrygdloven § 5-4 til 5-12, § 5-14 og § 5-25. Dette betyr at blant annet vedtak etter folketrygdloven § 5-24a som gjelder spesialisthelsetjenester ikke kan ankes til Trygderetten.

Disse vedtakene kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern