Pasientskadeerstatning

Pasientskadenemnda er klageorgan for pasientskadesaker. Vi er sekretariat for nemnda.

Krykker på et venterom. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på erstatning etter svikt i behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din hos oss går gjennom den og forbereder den for Pasientskadenemnda eller fatter vedtak etter delegert myndighet fra nemnda. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken. 

Hvis vi innhenter en skriftlig vurdering fra medisinsk sakkyndig, blir denne sendt til deg eller den som bistår deg. Du vil da få mulighet til å kommentere den medisinske vurderingen.

Når nemnda har fattet vedtak

Pasientskadenemnda har inntil fire møter i måneden, med unntak av i juli. Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant. 

Hvis Pasientskadenemnda omgjør vedtaket til NPE, vil saken bli sendt tilbake dit. Det er NPE som beregner erstatningen og som utbetaler en eventuell tilleggserstatning. Vårt samfunnsoppdrag er å fatte juridisk riktige vedtak. Vi har ingen egeninteresse i sakene vi behandler.

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Pasientskadenemnda er endelige og kan ikke påklages videre. Får du helt eller delvis avslag, kan du bringe saken inn for domstolene for rettslig overprøving.

 

Informasjonskapsler og personvern