Behandling i utlandet

Klagenemnda for behandling i utlandet er klageorgan for vedtak om behandling i utlandet. Vi er sekretariat for nemnda.

En pasient hviler armen på en sykeseng. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Hvis du er pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få behandling i utlandet dersom det ikke finnes et dekkende og forsvarlig behandlingstilbud i Norge.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra det regionale helseforetaket som fattet vedtaket. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet. 

Våre saksbehandlere som jobber med klager på vedtak om behandling i utlandet er sekretariat for Klagenemnda for behandling i utlandet. De forbereder klagesakene for nemnda. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Saken legges fram for nemnda, som fatter vedtak.

Når nemnda har fattet vedtak

Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes det til deg eller din representant. 

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Klagenemnda for behandling i utlandet er endelige og kan ikke påklages videre. Nemndas vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

 

Informasjonskapsler og personvern