Behandling i utlandet

Klagenemnda for behandling i utlandet er klageorgan for vedtak om behandling i utlandet. Vi er sekretariat for nemnda.

En pasient hviler armen på en sykeseng. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Hvis du er pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få behandling i utlandet dersom det ikke finnes et dekkende og forsvarlig behandlingstilbud i Norge.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra det regionale helseforetaket som fattet vedtaket. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet. 

Saksbehandleren som blir tildelt saken din hos oss går gjennom den og forbereder den for Klagenemnda for behandling i utlandet. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken.

Når nemnda har fattet vedtak

Klagenemnda for behandling i utlandet har vanligvis møter annenhver måned. Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant. 

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Klagenemnda for behandling i utlandet er endelige og kan ikke påklages videre. Nemndas vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern