Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

Statens helsepersonellnemnd er klageorgan for vedtak om søknad om autorisasjon og lisens til helsepersonell og spesialistgodkjenning for leger. Vi er sekretariat for nemnda.

Et stetoskop ligger oppå noen papirer på et bord, bar bordet sitter en lege. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på søknader fra flere forskjellige helsepersonellgrupper, som for eksempel:

  • helsefagarbeider
  • helsesekretær
  • lege
  • psykolog
  • sykepleier

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helsedirektoratet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Våre saksbehandlere som jobber med helsepersonellsaker er sekretariat for Statens helsepersonellnemnd. De forbereder klagesakene for nemnda. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Saken legges fram for nemnda, som fatter vedtak.

Når nemnda har fattet vedtak

Statens helsepersonellnemnd har vanligvis møte en gang i måneden, med unntak av i juli. Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes det til deg eller din representant.

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd er endelige og kan ikke påklages videre. Nemndas vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

 

Informasjonskapsler og personvern