Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

Statens helsepersonellnemnd er klageorgan for vedtak om søknad om autorisasjon og lisens til helsepersonell og spesialistgodkjenning for leger. Vi er sekretariat for nemnda.

Et stetoskop ligger oppå noen papirer på et bord, bar bordet sitter en lege. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på søknader fra flere forskjellige helsepersonellgrupper, som for eksempel:

  • helsefagarbeider
  • helsesekretær
  • lege
  • psykolog
  • sykepleier

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helsedirektoratet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din hos oss går gjennom den og forbereder den for Statens helsepersonellnemnd. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken.

Når nemnda har fattet vedtak

Statens helsepersonellnemnd har vanligvis møte én gang i måneden, med unntak av i juli. Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant.

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd er endelige og kan ikke påklages videre. Nemndas vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern