Søksmål

Vedtak fra oss og nemndene vi er sekretariat for er i de aller fleste tilfeller endelige. Det betyr at de ikke kan påklages videre i forvaltningen. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

En person som holder Norges lover.

Ved søksmål er det du som saksøker som må bære kostnaden.

Skal du ta ut stevning?

Hvis du ønsker å gå til søksmål, må du være oppmerksom på fristen for å ta ut stevning. Søksmålsfristen er lovbestemt, og kan ikke endres. 

I saker som har vært behandlet av Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda er søksmålfristen seks måneder etter at du mottok vedtaket. I de andre sakstypene våre varierer søksmålfristen, og du får informasjon om fristen i vedtaket vårt. Hvis du er er usikker på søksmålfristen i din sak, ta kontakt med oss.

Du kan ikke ta ut stevning i klagesaker som kan ankes til Trygderetten. Fristen for å anke til Trygderetten er seks uker etter mottatt vedtak.

Du kan ta ut stevningen selv eller få hjelp av en advokat. I stevningen må det stå hva du er uenig i.

Hvor kan jeg ta ut stevning?

Staten ved Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda har alminnelig verneting i Bergen tingrett. Det betyr at du kan sende stevningen dit hvis saken din har vært til behandling i en av nemndene.

Du kan også ta ut stevning ved tingretten der du bor eller der du har mottatt helsehjelpen du klager på.

Hva skjer med saken min i rettssystemet?

Etter at du har tatt ut stevning, sender tingretten den til riktig saksøkt part:

  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten når staten ved Pasientskadenemnda blir saksøkt
  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten når staten ved Statens helsepersonellnemnd blir saksøkt
  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten når staten ved Klagenemnda for behandling i utlandet blir saksøkt
  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten når staten ved Apotekklagenemnda blir saksøkt
  • Helse- og omsorgsdepartementet i de andre sakstypene

Tingretten, eller advokaten din, gir deg informasjon om hvordan søksmålet behandles i rettssystemet. 

Det er rettssaksavdelingen hos oss fører rettssakene når staten ved Pasientskadenemnda blir saksøkt. Regjeringsadvokaten fører rettssakene i alle andre sakstyper. Helse- og omsorgsdepartementet har delegert rollen som partsrepresentant til oss.

 

Informasjonskapsler og personvern