Søksmål

Vedtak fra oss og nemndene vi er sekretariat for er i de aller fleste tilfeller endelige. Det betyr at de ikke kan påklages videre i forvaltningen. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

En person som holder Norges lover.

Du kan ta ut stevning selv eller få hjelp av en advokat. I stevningen må det stå hva du er uenig i.

Sjekk om det er søksmålsfrist saken din!

Dersom du skal ta ut stevning, må du sjekke om det er en søksmålfrist. Du får informasjon om eventuell frist i vedtaket fra oss. Søksmålsfrister er lovbestemte, og kan ikke endres!

Frist for å ta ut stevning i klagesaker som har blitt behandlet av Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda er seks måneder etter at du mottok vedtaket.

Søksmålsfristen i de andre sakstypene våre varierer. Hvis du er er usikker på søksmålfristen i din sak, ta kontakt med oss. I noen sakstyper er det ingen frist.

Du kan ikke ta ut stevning i klagesaker som kan ankes til Trygderetten. Fristen for å anke til Trygderetten er seks uker etter mottatt vedtak.

Hvor kan jeg ta ut stevning?

Staten ved Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda har alminnelig verneting i Hordaland tingrett. Det betyr at du kan sende stevningen dit hvis saken din har vært til behandling i en av nemndene.

Du kan også ta ut stevning ved tingretten der du bor eller der du har mottatt helsehjelpen du klager på.

Hvem er riktig saksøkt part?

Etter at du har tatt ut stevning, sender tingretten den til riktig saksøkt part:

  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten når staten ved Apotekklagenemnda blir saksøkt
  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten når staten ved Klagenemnda for behandling i utlandet blir saksøkt
  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten når staten ved Pasientskadenemnda blir saksøkt
  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten når staten ved Statens helsepersonellnemnd blir saksøkt
  • staten ved Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i sivile søksmål som gjelder gyldigheten av våre vedtak i klagesaker uten nemndbehandling
  • Helse- og omsorgsdepartementet i de andre sakstypene

Hva skjer med saken min i rettssystemet?

Tingretten, eller advokaten din, gir deg informasjon om hvordan søksmålet behandles i rettssystemet. 

Det er rettssaksavdelingen hos oss fører rettssakene når staten ved Pasientskadenemnda blir saksøkt. Regjeringsadvokaten fører rettssakene i alle andre sakstyper. Helse- og omsorgsdepartementet har delegert rollen som partsrepresentant i disse sakene til oss.

Ved søksmål er det du som saksøker som må bære kostnaden.

 

Informasjonskapsler og personvern