Anke til Trygderetten

Hvis du er helt eller delvis uenig i vårt vedtak gjort etter kapittel 5 i Folketrygdloven, kan du anke avgjørelsen inn for Trygderetten.

Tre saksmapper. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Trygderetten er ikke en domstol, men et uavhengig ankeorgan.

Det er kun adgang til å anke vedtak gjort etter Folketrygdloven kapittel 5. Fristen for å anke er seks uker etter mottatt vedtak.

Følgende saker kan ikke ankes til Trygderetten:

  • vedtak om bidrag til spesielle formål etter folketrygdloven § 5-22 med tilhørende forskrifter
  • vedtak om stønad til helsetjenester i et annet EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a og tilhørende forskrift, når saken gjelder stønad til annen helsehjelp enn den som det i Norge ytes stønad til etter folketrygdloven § 5-4 til 5-12, § 5-14 og § 5-25. Dette betyr at blant annet vedtak etter folketrygdloven § 5-24a som gjelder spesialisthelsetjenester ikke kan ankes til Trygderetten.

Disse vedtakene kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Skal du anke et vedtak til Trygderetten?

Anken sender du inn ved å enten:

eller

  • laste ned, fylle ut og sende ankeskjemaet under til:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

Ankeskjema på bokmål

Ankeskjema på nynorsk

Ankesaksbehandlingen hos oss

Når vi har mottatt anken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. 

Vi går gjennom saken din på nytt og vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis anken ikke fører til et annet resultat, sender vi saken til Trygderetten for ankebehandling. 

Hvis du får medhold i Trygderetten

Hvis Trygderetten omgjør vårt vedtak, blir saken sendt tilbake til oss. Vi sender saken til Helfo for utbetaling eller iverksettelse.

Informasjonskapsler og personvern