Sertifisering av besetningsmedlemmer

Enkeltvedtak vedrørende legeattester som er fattet med hjemmel i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, kan påklages til Helseklage.

Enkeltvedtak vedrørende legeattester som er fattet med hjemmel i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, kan påklages til Helseklage.

Førsteinstansene

Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet om sertifisering av besetningsmedlemmer, med unntak av bestemmelser for seilfly og ballong. Men likevel slik at Luftfartstilsynet er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet for bestemmelser om seilfly og ballong etter gitte bestemmelser.

Norges Luftsportforbund er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet for forordning for seilfly og ballong med unntak av området der Luftfartstilsynet er dette.

For mer utførlig om myndighetsområdene til førsteinstansene, se forskriftens § 3.

Saksgangen

Ønsker du å klage på enkeltvedtak i forbindelse med legeattest, klager du til den aktuelle førsteinstansen som fattet vedtaket.

Klageadgang, -frist og rett adressat vil stå i vedtaksbrevet fra førsteinstans.

Førsteinstansen vil da på nytt gå gjennom klagen, og vurdere om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Opprettholdes vedtaket sendes det til Helseklage for behandling.

Saksbehandleren som blir tildelt saken i Helseklage går gjennom, og henter inn nye opplysninger dersom det er nødvendig for å vurdere saken.

Når Helseklage har fattet vedtak i saken sendes dette til klageren. Regler om taushetsplikt ivaretas på vanlig måte.

Helseklages vedtak er endelig, men kan bringes inn for domstolene på vanlig måte. Dette vil stå beskrevet i vedtaksbrevet.

Saksbehandlingen i Helseklage følger forvaltningsloven så langt den passer for behandling av klagesaker.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern